جک های تلسکوپی

جک های تلسکوپی

جک های تلسکوپی

جک های تلسکوپی شرکت HL بصورت دو ، سه یا چهار مرحله ای با کاربری های Direct Side و Direct Central ساخته می شود. این جک ها معمولاً برای ساختمان هایی که امکان حفر چاه عمیق ندارند استفاده می گردد که برای ارتفاع بلند مجهز به هدایت کننده می باشند.


گالری - جک های تلسکوپی