جک های تک مرحله ای

جک های تک مرحله ای

جک های تک مرحله ای

این جک ها به منظور استفاده انواع آسانسور از قبیل مسافر، تخت بر و خودرو بر م یباشد و به صورت تک مرحل های یکپارچه یا دو تکه حداکثر تا ارتفاع ۲۸ متر برای کاربری های مختلف ساخته می شوند و به صورت Direct ، Indirect و Double قابل استفاده می باشد.


گالری - جک های تک مرحله ای