پاوریونیت با شیر مکانیکی H300

پاوریونیت با شیر مکانیکی H300

پاوریونیت با شیر مکانیکی H300

شیر H300 یک شیر مکانیکی با قابلیت کنترل حرکت فوق العاده است. همچنین با وجود TCJ نیاز به حرارت دهی مضاعف ندارد. این امر صرفا به منظور طراحی ویژه با دو شیر مغناطیسی امکان پذیر شده است. این نوع عملکرد براساس الزامات 2:1998 - EN 81 م یباشد. طراحی ساده سبب گشته است که H300 به عنوان یک شیر مکانیکی ایده آل جایگزین پاوریونی های سایر تولید کنندگان در نظر گرفته شود که به راحتی به تابلو فرمان قابل اتصال است. پاوریونیت H300 مطابق استاندارد آسانسورهای هیدرولیک طراحی و ساخته شده است. با انتخاب پاوریونیت H300 طول عمر پاوریونیت خود را افزایش دهید!


گالری - پاوریونیت با شیر مکانیکی H300